Algemene voorwaarden

Besloten Vennootschap Technopoint Coachservice B.V. (hierna: Technopoint Coachservice) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55337147 en is gevestigd aan Impact 7 (6921RZ) te Duiven.

Deel I - Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.

 3. Technopoint Coachservice: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren.

 4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 5. Opdrachtgever: Het Bedrijf dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Technopoint Coachservice

 6. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Technopoint Coachservice aanbiedt zijn het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan voertuigen.

 7. Diensten: Het in bewaring nemen van Voertuigen die toebehoren aan Opdrachtgever ten tijde van het verrichten van de Werkzaamheden.

 8. Voertuig: Het voertuig die door Technopoint Coachservice in bewaring wordt gegeven en/of wordt onderhouden en/of gerepareerd.

 9. Overeenkomst: De Overeenkomst, waarbij Technopoint Coachservice zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Technopoint Coachservice, elke Overeenkomst tussen Technopoint Coachservice en Opdrachtgever en op elke dienst of elk werk dat door Technopoint Coachservice wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Technopoint Coachservice aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Technopoint Coachservice is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door Technopoint Coachservice gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Niettemin heeft Technopoint Coachservice het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Technopoint Coachservice gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een (mondelinge) omschrijving van de aangeboden Diensten en Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Technopoint Coachservice niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
 4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Technopoint Coachservice het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
 6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Technopoint Coachservice zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Technopoint Coachservice niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien Opdrachtgever akkoord met de Overeenkomst door het Voertuig in te leveren bij Technopoint Coachservice en Technopoint Coachservice feitelijk uitvoering geeft aan de opdracht.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Technopoint Coachservice, zal Technopoint Coachservice de opdracht van Opdrachtgever direct, althans zo spoedig mogelijk uitvoeren.
 3. Technopoint Coachservice is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk of mondeling wordt gedaan door Technopoint Coachservice aan Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 5. Technopoint Coachservice heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Technopoint Coachservice gegronde reden te weigeren.
 6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Technopoint Coachservice, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor Technopoint Coachservice uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Technopoint Coachservice van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Technopoint Coachservice te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Technopoint Coachservice over het gehele werk zou hebben gemaakt.
 3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. Zowel Opdrachtgever als Technopoint Coachservice kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Technopoint Coachservice nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Technopoint Coachservice is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Technopoint Coachservice tegen het overeengekomen (uur)tarief. In geval van een uurtarief, is de urenregistratie van Technopoint Coachservice hierbij leidend.

 

Artikel 6 - Meer- en minderwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Technopoint Coachservice is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Technopoint Coachservice Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Technopoint Coachservice de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Technopoint Coachservice gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

 

Artikel 7 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Wanneer Technopoint Coachservice op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Technopoint Coachservice Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Technopoint Coachservice werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan debeperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
 3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Technopoint Coachservice (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Technopoint Coachservice ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Technopoint Coachservice gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Betaling geschiedt achteraf, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Technopoint Coachservice gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Technopoint Coachservice heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Technopoint Coachservice er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.
 6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen.
 7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Technopoint Coachservice. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Technopoint Coachservice een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 8. Technopoint Coachservice is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.
 9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Technopoint Coachservice bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.
 10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Technopoint Coachservice), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.

 

Artikel 8 - Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Technopoint Coachservice zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Technopoint Coachservice meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Technopoint Coachservice is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Technopoint Coachservice, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
 5. Ook indien Technopoint Coachservice, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Technopoint Coachservice gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

 

Artikel 9 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Technopoint Coachservice zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Diensten en Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Technopoint Coachservice ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.
 2. Bij de uitvoering van de Diensten en Werkzaamheden is Technopoint Coachservice niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Technopoint Coachservice, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Technopoint Coachservice is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Technopoint Coachservice heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.
 5. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden engemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Technopoint Coachservice. Bovendien is Technopoint Coachservice gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
 6. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Technopoint Coachservice B.V. gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Technopoint Coachservice B.V. volledig te voldoen.
 7. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
  • Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig en op de door Technopoint Coachservice gewenste wijze aan Technopoint Coachservice ter beschikking worden gesteld;
  • Technopoint Coachservice toegang krijgt tot het Voertuig door middel van een sleutel.
  • Het Voertuig leeg wordt geruimd alvorens aanvang wordt gemaakt met de Werkzaamheden. Bij gebreke hiervan dient Opdrachtgever extra kosten te betalen.
  • Opdrachtgever voorafgaand aan de Werkzaamheden het formulier invult en eventuele schades en bijzonderheden ten aanzien van het Voertuig vermeldt;
  • Opdrachtgever beschikt over een adequate WA-verzekering voor het voertuig in verband met de Werkzaamheden die Technopoint Coachservice uitvoert aan het voertuig van Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtgever;
  • Zij eigenaar is van het betreffende Voertuig, dan wel beschikt over een volmacht om Werkzaamheden door Technopoint Coachservice te laten verrichten aan het Voertuig.

 

Artikel 10 - (Op)Levering Werkzaamheden

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Technopoint Coachservice of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Technopoint Coachservice recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn ooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Technopoint Coachservice schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Technopoint Coachservice bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien overeengekomen en de Werkzaamheden zijn voltooid laat Technopoint Coachservice het Voertuig keuren bij het RDW-keuringsstation. Indien het RDW-beleid wordt gewijzigd is Technopoint Coachservice niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten die worden gemaakt voor het keuren van het Voertuig. Deze extra kosten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Technopoint Coachservice B.V. gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
 5. Technopoint Coachservice spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
 7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Technopoint Coachservice gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 8. Indien Technopoint Coachservice te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 9. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.
 10. Technopoint Coachservice is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Technopoint Coachservice.
 11. Technopoint Coachservice is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

 

Artikel 11 - Onderhoud en reparatie

 1. Indien overeengekomen, zal Technopoint Coachservice tegen extra kosten onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting en/of de reparatie strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Technopoint Coachservice zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
 2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan Technopoint Coachservice, waarna Technopoint Coachservice overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Technopoint Coachservice gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Technopoint Coachservice.

Artikel 12 - Opschorting

 1. Technopoint Coachservice, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. Technopoint Coachservice, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;
  4. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Technopoint Coachservice kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Technopoint Coachservice gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
  5. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Technopoint Coachservice kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Technopoint Coachservice gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever.
 3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Technopoint Coachservice, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Technopoint Coachservice zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 13 - Garanties

 1. Technopoint Coachservice staat voor kwaliteit van de geleverde Werkzaamheden en voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Iedere garantie wordt per situatie bekeken. Indien de garantie betrekking heeft op een onderdeel van het voertuig dat gebruikt is voor de reparatie, is Technopoint Coachservice afhankelijk van de garantie van de leverancier.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Technopoint Coachservice gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Technopoint Coachservice gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Technopoint Coachservice, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding te verlangen.
 4. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
  • Technopoint Coachservice niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken te verhelpen;
  • Derden zonder toestemming van Technopoint Coachservice werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met het defect / onderhoud ten aanzien van het verhelpen waarvan Technopoint Coachservice werkzaamheden heeft verricht in verband waarmee een beroep op garantie wordt gedaan;
  • In geval van oneigenlijk gebruik van het voertuig, waaronder andere wordt verstaan: 1) gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden, 2) overbelading, 3) gebruik van verkeerde brandstoffen en oliën;
  • Ander onderhoud dan door Technopoint Coachservice c.q. fabrikant van het voertuig voorgeschreven;
  • Ondeskundige besturing, gebruik en/of onderhoud.
  • Indien door c.q. in opdracht van Opdrachtgever wijzigingen aan het voertuig zijn aangebracht, tenzij één en ander is geschied volledig conform een door Technopoint Coachservice schriftelijk gegeven advies of na van Technopoint Coachservice verkregen schriftelijke toestemming.
 5. De garantie op werkzaamheden is beperkt tot het door Technopoint Coachservice voor onze rekening opnieuw uitvoeren van de oorspronkelijke uitgevoerde werkzaamheden. De in verband met het uitvoeren van garantiewerkzaamheden door ons te maken reis‐ en/of transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Ingeval van maatwerk is de laatst overgedragen maatvoering bepalend voor vaststelling van de juistheid van de werkzaamheden door Technopoint Coachservice.

 

Artikel 14 - Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Technopoint Coachservice gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Technopoint Coachservice de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Technopoint Coachservice op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Technopoint Coachservice levert alle producten c.q. zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Technopoint Coachservice heeft voldaan blijft het geleverde eigendom van Technopoint Coachservice.
 2. Technopoint Coachservice heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Technopoint Coachservice. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Technopoint Coachservice de aangekochte producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
 3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Technopoint Coachservice worden vergoed door Opdrachtgever.

 

Artikel 17 - Overmacht

 1. Technopoint Coachservice is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Technopoint Coachservice wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Technopoint Coachservice, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Technopoint Coachservice en(xi) overige situaties die naar het oordeel van Technopoint Coachservice buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien naar het oordeel van Technopoint Coachservice de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Technopoint Coachservice het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.
 4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 18 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Technopoint Coachservice alleen geacht te bestaan indien Technopoint Coachservice dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Technopoint Coachservice leidt tot aansprakelijkheid van Technopoint Coachservice jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Technopoint Coachservice in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Technopoint Coachservice. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.
 3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Technopoint Coachservice aansprakelijk is (gebleken), dient Technopoint Coachservice in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
 4. Technopoint Coachservice sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Technopoint Coachservice is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Technopoint Coachservice zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten.
 6. Enige door Technopoint Coachservice opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Technopoint Coachservice.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Technopoint Coachservice is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Technopoint Coachservice opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Technopoint Coachservice. Technopoint Coachservice is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Technopoint Coachservice nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Technopoint Coachservice haar eigen advies.
 9. Technopoint Coachservice staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Technopoint Coachservice verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Technopoint Coachservice vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Technopoint Coachservice binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Technopoint Coachservice.
 11. Technopoint Coachservice is nimmer aansprakelijk voor schade aan een Voertuig wat het bedrag overstijgt wat maximaal door haar verzekeringsmaatschappij per gebeurtenis (of reeks van gebeurtenissen c.q. aanspraak/aanspraken) per jaar maximaal wordt uitgekeerd, doch slechts ten aanzien van directe schade (gevolgschade is uitgesloten). Opdrachtgever dient zelf te beschikken over een adequate aansprakelijkheidsverzekering die schades dekt voor het Voertuig van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Technopoint Coachservice uitdrukkelijk vrijwaren van alle schade wat het betreffende bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij van Technopoint Coachservice, overstijgt.

 

Artikel 19 - Geheimhouding

 1. Technopoint Coachservice en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Technopoint Coachservice bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Technopoint Coachservice is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Technopoint Coachservice opgestelde rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Technopoint Coachservice steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Technopoint Coachservice op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Technopoint Coachservice zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Technopoint Coachservice niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Technopoint Coachservice aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Technopoint Coachservice vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Technopoint Coachservice vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Technopoint Coachservice is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Technopoint Coachservice en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 20 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Technopoint Coachservice verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Technopoint Coachservice op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Technopoint Coachservice verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Technopoint Coachservice van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Technopoint Coachservice voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart Technopoint Coachservice voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Technopoint Coachservice B.V. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Technopoint Coachservice tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

 

Artikel 21 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Technopoint Coachservice waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle tekeningen, ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Technopoint Coachservice en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Technopoint Coachservice worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Technopoint Coachservice gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Technopoint Coachservice rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Technopoint Coachservice. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Technopoint Coachservice opgeleverde zaken, dient Technopoint Coachservice expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Technopoint Coachservice rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 6. Technopoint Coachservice is gerechtigd om na het uitvoeren van de opdracht foto's te maken van het Voertuig van Opdrachtgever en/of de door Opdrachtgever gemaakte foto's van het opgeleverde te gebruiken voor zijn portfolio ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden, tenzij Opdrachtgever hier uitdrukkelijk geen toestemming voor geeft.

 

Artikel 22 - Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Technopoint Coachservice of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via administratie@technopoint-coachservice.nl met als onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Technopoint Coachservice de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Technopoint Coachservice zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 23 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Technopoint Coachservice en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Technopoint Coachservice kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Technopoint Coachservice en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland (locatie Arnhem) tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Deel II - Bewaarneming Voertuig

In Deel II worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel II geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.

 

Artikel 24 - Inontvangstneming van het voertuig

Technopoint Coachservice is verplicht de overeengekomen Voertuigen c.q. zaken (hierna ook zaken) op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de noodzakelijke door Opdrachtgever te

verstrekken documenten in ontvangst te nemen, in te slaan, op te slaan en uit te slaan en de zaken in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft dan wel in de overeengekomen staat af te leveren.

 

Artikel 25 - Uitvoering van de bewaarneming

 1. De opslag van de overeengekomen zaken zal plaatsvinden in de overeengekomen ruimte(n). Indien geen ruimte is overeengekomen zal Technopoint Coachservice de zaken opslaan in een hiervoor geschikte ruimte en/of terrein, zulks ter beoordeling van Technopoint Coachservice. Hiervoor behoeft Technopoint Coachservice geen toestemming van Opdrachtgever.
 2. Indien Technopoint Coachservice de overeengekomen zaken verplaatst, zal Technopoint Coachservice daarvan een mededeling doen aan Opdrachtgever. Hiervoor behoeft Technopoint Coachservice geen toestemming van Opdrachtgever. Technopoint Coachservice is gerechtigd de zaken te verplaatsen naar een andere geschikte ruimte, voor zover dit in het kader van zijn bedrijfsvoering noodzakelijk is.
 3. Technopoint Coachservice zal ten aanzien van alle zaken, ook niet rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeiende, alle noodzakelijke maatregelen op kosten van Opdrachtgever nemen om de bewaarneming uit te voeren. Technopoint Coachservice zal, alvorens over te gaan tot maatregelen, overleg plegen met Opdrachtgever.
 4. Technopoint Coachservice zal op schriftelijk verzoek en voor rekening van Opdrachtgever ten behoeve van deze, onder opgave van de gewenste dekking, de zaken verzekeren bij een verzekeraar en verzekerd houden en op verzoek een kopie van de polis aan Opdrachtgever te verstrekken.
 5. Technopoint Coachservice zal Opdrachtgever, en de door deze aangewezen personen, voor eigen risico toelaten tot de ruimten waarin zich de zaken bevinden, mits in aanwezigheid van Technopoint Coachservice plaatsvindt, dit tijdig kenbaar is gemaakt en dit geschiedt conform de huisregels van Technopoint Coachservice.
 6. De zaken zulle slechts afgeleverd worden nadat Technopoint Coachservice hiervoor schriftelijk opdracht heeft gekregen van Opdrachtgever. Technopoint Coachservice kan de zaken uitsluitend afleveren aan diegene die hiertoe blijkens de schriftelijke opdracht van Opdrachtgever is aangewezen.

 

Artikel 26 - Bijzondere uitvoering van de bewaarneming

 1. Indien bij het aanleveren van de zaken ter bewaring geen schriftelijke instructies door Opdrachtgever aan de Technopoint Coachservice zijn verstrekt, zal de Technopoint Coachservice deze zaken bewaren en/of bewerken naar eigen inzicht en op een wijze die in de branche gebruikelijk is.
 2. Indien naar de mening van Opdrachtgever een bijzondere wijze van bewaarneming van de zaken is vereist, dan zal Opdrachtgever Technopoint Coachservice hiervan steeds tijdig schriftelijk in kennis stellen om deze de gelegenheid te geven de noodzakelijke voorbereidende maatregelen te treffen, bij gebreke van welke kennisgeving de Technopoint Coachservice niet aansprakelijk zal zijn voor verliezen en/of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, gedurende de Bewaarneming van de desbetreffende zaken.
 3. Indien naar de mening van Opdrachtgever een bijzondere wijze van bewaren van de zaken door de Technopoint Coachservice wordt verlangd of door de aard van die zaken noodzakelijk wordt gemaakt, zullen alle daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever zijn.
 4. Bij terugname van de zaken zal Opdrachtgever een getekend opslagbewijs aan Technopoint Coachservice retourneren, waaruit aflevering van zaken blijkt.

 

Artikel 27 - Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de door of krachtens de wet van de zijde van Opdrachtgever vereiste documenten en de overige noodzakelijke documenten, waaronder een opslagbewijs, ter beschikking aan Technopoint Coachservice stellen.
 2. Opdrachtgever is in ieder geval verplicht om Technopoint Coachservice in kennis te stellen van zaken die kennelijk gevaar kunnen opleveren wanneer deze worden bewaard, van zaken die een bijzondere zorg behoeven en van de aanwezigheid van voorwerpen van bijzondere waarde.
 3. Opdrachtgever is verplicht een opslagverzekering voor de bewaarmeningsperiode af te sluiten en zijn eigen inboedelverzekering gedurende de bewaarneming over te schrijven naar het adres van de opslagplaats. Opdrachtgever dient er bij het verzekeren van de in bewaarneming gegeven zaken bovendien rekening mee te houden dat Technopoint Coachservice de mogelijkheid heeft de zaken elders op te slaan.

 

Artikel 28 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Alle bewaringen van zaken zal geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich tegen alle risico’s, die de opgeslagen en/of in bewerking gegeven zaken tijdens de duur van de Overeenkomst kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren.
 2. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Technopoint Coachservice nimmer aansprakelijk voor het handelen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde.
 3. Technopoint Coachservice is niet aansprakelijk voor schade aan zaken, voor zover die schade het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan opslag in de open lucht, in opdracht van Opdrachtgever. De standaardopslag is geen opslag in de open lucht.
 4. Indien Opdrachtgever aan Technopoint Coachservice kennis geeft dat de zaken op een bepaalde tijd bij Technopoint Coachservice zullen worden aangeleverd of afgehaald en hiervoor speciale actie of inzet van de Technopoint Coachservice wordt verlangd, is Opdrachtgever, indien hij de zaken niet behoorlijk en op tijd aanlevert of afhaalt aansprakelijk voor alle schade en kosten daaruit voortvloeiende en vrijwaart Opdrachtgever Technopoint Coachservice tegen alle vorderingen, die derden in verband daarmee tegen de Technopoint Coachservice mochten instellen.
 5. Technopoint Coachservice is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt doordat deze niet heeft voldaan aan zijn informatieverplichting.
 6. Technopoint Coachservice beschikt niet over een opslagverzekering. Alle voertuigen boven deze waarde kunnen slechts voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever bewaard/opgeslagen worden. Technopoint Coachservice zal zorgdragen voor de (algemene) beveiliging van de opslaglocatie, doch zal zij geen bijzondere maatregelen treffen ten aanzien van het specifieke Voertuig van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Eventuele meerkosten ten gevolge hiervan komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 29 - Retentierecht

Technopoint Coachservice heeft jegens eenieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op het Voertuig, die zij in verband met deze Overeenkomst onder zich heeft.

 

Duiven, 28 april 2022

(download hier de pdf versie van de algemene voorwaarden)